Топорівська громада
Чернівецька область, Чернівецький район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Громадське обговорення проєкту договору про співробітництво територіальних громад

Дата: 14.05.2021 09:00
Кількість переглядів: 294

Договір про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань (у сфері містобудування та архітектури)

Громадське обговорення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань 
(у  сфері містобудування та архітектури)

    У громадському обговоренні можуть взяти участь громадяни Топорівської територіальної громади, які мають на момент проведення обговорення 18 років та зареєстроване місце проживання на території Топорівської сільської ради (Топорівці, Колінківці, Грозинці, Бочківці).

    З проєктом договору про співробітництво територіальних громад можна ознайомитись нижче за посиланням.

ДОГОВІР

  про співробітництво територіальних громад у формі делегування  виконання  окремих завдань   (у  сфері  містобудування та архітектури)

 

с.Клішківці                                                                        ___ ____________ 20__ року

 

Клішковецька сільська територіальна громада через Клішковецьку  сільську раду Дністровського району Чернівецької області  в особі голови Дроня Віктора Васильовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-1, та Топорівська сільська територіальна громада через Топорівську сільську радуЧернівецького району Чернівецької області  в особі сільського голови Пасічника Юрія Анатолійовича,  що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», Положення про відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та комунальної власності Клішковецької сільської ради затверджене рішенням 5-ї сесії VІІІ скликання Клішковецької сільської ради від 19.03.2021 року  №159/05/2021, а також вирішення питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-2 делегує Стороні-1 виконання таких завдань:

надання послуг  у сфері  містобудування  і архітектури громадянам, що проживають та організаціям, які знаходяться на територіїТопорівської сільської територіальної громадиначальником та головним спеціалістом  відділу земельних відносин, містобудування, архітектури та комунальної власності Клішковецької сільської ради.Відповідно до поставленого завдання, предметом договору є:

 

2.1.1 забезпечення реалізації державної і місцевої політики у сфері містобудування та архітектури на території Топорівської сільської територіальної громади;

 

2.1.2  аналіз стану містобудування на території Топорівської сільської  територіальної громади, організація розроблення,  проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів  територіальної громади, його складових частин, детальних планів території  та іншої містобудівної документації;

 

2.1.3 облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів Топорівської сільської ради;

 

2.1.4  розгляд у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів  містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до сільської  ради висновки з цих питань;

 

2.1.5 координація на території Топорівської сільської ради виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

 

2.1.6організація в порядку, визначеному чинним законодавством, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

 

2.1.7 видачамістобудівних умов та обмеженьзабудовиземельнихділянок, іншихвихідних даних на проектуванняоб'єктівархітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеномузаконодавствомУкраїни;

 

2.1.8видача будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

 

2.1.9оформлення та видача паспорта - прив’язкитимчасовоїспоруди або групи тимчасових споруд для провадженняпідприємницькоїдіяльності;

 

2.1.10 організаціяпроведення в установленому порядку архітектурних та містобудівнихконкурсів;

 

2.1.11створення та веденняархівумістобудівноїдокументації, матеріалівмістобудівного кадастру;

 

2.1.12організаціяпроведеннягромадськогообговореннямістобудівноїдокументації;

 

2.1.13організаціяроботи з веденнямістобудівного кадастру згідно з діючимзаконодавством;

 

2.1.14 в межах повноважень, визначенихзаконодавством, підготовка проектіврішеньвідповідної ради, виконавчогокомітету, розпорядженьголови з питань містобудування та архітектури;

 

2.1.15 забезпечення в установленому порядку своєчаснийрозглядзаяв, звернень і скарггромадян, іншихсуб'єктівзпитаньмістобудування та архітектури;

 

2.2. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, делегується строком на 5-ть років, починаючи з наступного дня після затвердження даного договору сесією сільської ради.

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Вимоги до виконання Стороною-1 завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору:

 

3.1.1.Забезпечити надання якісних послугу сфері  містобудування  і архітектури громадянам, що проживають та організаціям, які знаходяться на територіїТопорівської сільської територіальної громади.

 

3.2. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

 

3.3. Сторона-1 не рідше одного разу на півріччя звітує перед Стороною-2 про стан виконання  завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору.

 

3.4. Клішковецька сільська рада подає до Мінрегіону, відповідно до статті 17 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

 4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з наступного дня після затвердження даного договору сесією сільської ради.

 

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

 

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

 

5.1.1 закінчення строку його дії;

 

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

 

5.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

 

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

 

5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

 

5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

 

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

 

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

 

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.  Один примірник договору про припинення співробітництва Клішковецька сільська рада надсилає Мінрегіону упродовж  5 (п’яти) робочих днів після підписання його Сторонами.

 

 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

 

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

 

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

 

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

 

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 7 (семи) днів з дати їх  настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

 

7.2. Цей Договір укладений на 5аркушах разом з додатками у кількості 3 (трьох) примірників, з  розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

 

7.3. Клішковецька сільська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 5 (п’яти) робочих днів після підписання його Сторонами.

 

7.4.Про зміну банківських реквізитів, юридичної та поштової адреси кожна сторона зобов’язана повідомити інші сторони у письмовій формі упродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання таких змін.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

«Сторона 1»                                                                   «Сторона 2»

Клішковецька сільська рада                               Топорівська сільська рада

Юридична адреса:                                               Юридична адреса:

60014 с.Клішківці                                                60311 с.Топорівці

вул.Головна,66                                                     вул.Топорівська, 60

ЄДРПОУ 04416832                                              ЄДРПОУ 04417398            

УДКСУ  у Чернівецькій області                         УДКСУ  у Чернівецькій області

 

Сільський голова                                                  Сільський голова

____________Віктор Дронь                                        ______________ ЮрійПасічник

 


    Пропозиції та зауваження до проєкту договору про співробітництво територіальних громад приймаються на електронну адресу: 

topgromada@ukr.net до 26   травня 2021 року.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Якими, на Вашу думку, повинні бути першочергові господарські пріорітети в роботі ради ТГ на 2021 рік?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь